Členská schôdza 2023

Ako členov MO SZTŠ Rudno nad Hronom Vás srdečne pozývame na členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční dňa 4.2.2023(sobota) o 15:00h v kultúrnom dome Rudno nad Hronom. Tešíme sa na Vás!

Program schôdze:
1. Otvorenie, privítanie, schválenie programu schôdze. – Slančík Milan
2. Voľba nového predsedu klubu.
3. Voľba nového pokladníka klubu.
4. Odsúhlasenie členskou schôdzou zvoleného predsedu za štatutára a určenie zástupcu.
5. Informácia o činnosti klubu za rok 2022. - Slančík Milan
6. Správa o hospodárení klubu za rok 2022. - pokladníčka Šinkovičová Danka
7. Správa o brigádach ktoré boli vykonané v roku 2022. -Slančík Milan
8. Plán činnosti na rok 2023 a stanovenie dozoru. - Slančík Milan
9. Plán brigádnickej činnosti na rok 2023. – Slančík Milan
10. Rozvrh tréningov na strelnici Jamina. - Slančík Milan
11. Hlasovanie o prijatí nových členov do klubu. - Slančík Milan
12. Diskusia.
13. Uznesenie. - Slančík Milan
14. Záver. - Slančík Milan